تسمه های ضد سایش گریپ

تسمه های ضد سایش گریپ

تسمه های ضد سایش گریپ، جهت کارخانجات کاشی ساخت کمپانی ایتالیا