تسمه های پروانه (ساده و دنده ای)

فروش تسمه های پروانه (ساده و دنده ای) بر اساس نوع و مدل تسمه

 • تسمه های صنعتی سادہ 9 دندہ ای V-BELT (A-B-C-D-AX-BX-CX-9.5-9.5X)
 • تسمه های کشاورزی(SB-SC-SBX-SCX...)
 • تسمه های تایم صنعتی (S3M-S5M-S8M-S14-H-DH-L-XL-T5-T10 ...)
 • تسمه های سوراخ دار متری SUNROPE (M-A-B-C)
 • تسمه های BANCORD (2mm-4mm-5mm-6mm-8mm-10mm-12mm...)
 • تسمه های خطی (RA-RB-RC-R3V-R5V.)
 • تسمه های اسپشیال (SPA-SPB-SPC-3W-5V-8V ...)
 • تسمه های دور متغیر
 • تسمه های منجیددار
 • تسمه های شش گوش
 • تسمه های شیاردار صنعتی
 • تسمه های پلی اورتان

Power Ace

power_ace130

Power King

power_king130

Power Ace Cog

power_ace_cog

Power King Cog

powerkingcog130

Power Ace Combo

pwrking_com130

Power Ace Cog Combo

pwrace_cog_com_130

Power Max

power_max130

Rib Ace

rib_ace_130

Duraflex GL Cog

duraflex_gl_cog_130

Duraflex GL

duraflex_gl_fhp130

Duraflex VC (Cogged)

duraflex_dc_130

Double V

double_v130